Program i zajęcia

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole pełni wobec wszystkich dzieci funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące według wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.06.2016r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mający zapewnić im możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Określa również cele wychowania przedszkolnego oraz obszary działalności edukacyjnej przedszkola wraz z wiadomościami i umiejętnościami, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec tego etapu edukacyjnego.

Zachęcamy rodziców naszych wychowanków do zapoznania się z jej treścią.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego 

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE WG MEN

Naszą pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy głównie w oparciu o program „Razem w przedszkolu”. Jest on aktualny i w pełni odpowiadający przepisom MEN, zgodny z obowiązującą podstawą programową.

Program „Razem w przedszkolu” autorstwa Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi. Program umożliwia dzieciom poznanie świata i budowanie jego obrazu wielozmysłowo. Proces nauczania i wychowania zaproponowany przez program „Razem w przedszkolu” stwarza podwaliny do ukształtowania człowieka aktywnego, wrażliwego i świadomego swojej wartości oraz otaczającej go rzeczywistości.

Wszystkie grupy wiekowe w przedszkolu pracują w oparciu o podręcznik, który jest uzupełnieniem programu przedszkola. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci już od początku przygotowywane są do pracy z książką, do systematyczności, skupienia nad zadaniem, uwagi i cierpliwości. Ułatwia to pracę w ostatnim roku przedszkola, kiedy to realizowany jest roczny obowiązek przedszkolny i dzieci przygotowywane są do obowiązków szkolnych.

W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętnościom poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. Wielu osobom, także dzieciom, przychodzi
z trudnością nawiązanie i utrzymanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy, wykazywanie zrozumienia,  wycofanie się i konstruktywne radzenie sobie  z problemami i konfliktami. Wszystkie te elementy są niezbędne, by sprostać wymaganiom, jakie przed dziećmi stawia świat.

Przedszkole „Mały Bystrzak” zabiera każde dziecko w edukacyjną podróż, która pomaga mu wejść na kolejne progi życia.

W codziennej pracy stosujemy wiele elementów metod edukacyjno – rozwojowych:

 • metody W. Sherborne
 • metody Kniessów
 • metody globalnego czytania G. Domana
 • metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • metody Pedagogiki zabawy
 • Klanzy
 • metody M. Montressorii
 • metody C. Orffa

Podążając za potrzebami dzieci, w ofercie edukacyjnej naszego przedszkola znajdują się następujące zajęcia:

 • język angielski – prowadzone są dwa razy w tygodniu w formie nowatorskiej i oryginalnej zabawy. Polegają na prowadzeniu gier językowych, zabaw, śpiewaniu piosenek, prowadzeniu mini-dialogów, zabaw ruchowych.
 • zajęcia z dziedziny logopedii – logorytmika odbywają się w raz w tygodniu, zajęcia oparte są na zajęciach ruchowych wspomagających rozwój mowy, jak również ogólny rozwój dziecka. Jest to swoista forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej.
 • warsztaty plastyczne – prowadzone są w formie kreatywnych zajęć. Przedszkolaki zapoznają się z różnorodnymi materiałami plastycznymi oraz metodami przetwarzania ich i wykorzystywania. Staramy się aby zajęcia te rozbudzały wyobraźnię dzieci i motywowały do przedstawienia własnej ekspresji
 •  warsztaty taneczno – ruchowe prowadzone są raz w tygodniu. Taniec pomaga poprawić koordynację ruchową, walczyć z wadami postawy a także sprzyja rozwojowi wszechstronnej sprawności fizycznej. W tańcu dziecko wyzwala emocje, które nie zawsze da się ująć w słowa, a zabawy ruchowe w rytm muzyki są sposobem na zrozumienie i poznanie świata. Zajęcia rytmiczno-ruchowe rozwijają słuch muzyczny oraz poczucie rytmu, kształtują koordynację słuchowo-ruchową
 •  zajęcia profilaktyczne i korekcyjne wad postawy – w wieku przedszkolnym szczególnie ważna jest obserwacja kształtowania postawy dziecka, w tym okresie bardzo często występują różnego rodzaju nieprawidłowości, dlatego ważne jest wyrabianie poprawnych nawyków kształtujących prawidłową postawę ciała. Zajęcia profilaktyczne i korekcyjne odbywają się raz  w tygodniu w formie profilaktycznych, wzmacniających ćwiczeń, zabaw ruchowych oraz gier, specjalnie dopasowanych do wieku dzieci.