Program i zajęcia

W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętnościom poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. Wielu osobom, także dzieciom, przychodzi z trudnością nawiązanie i utrzymanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy, wykazywanie zrozumienia,  wycofanie się i konstruktywne radzenie sobie  z problemami i konfliktami. Wszystkie te elementy są niezbędne, by sprostać wymaganiom, jakie przed dziećmi stawia świat.

Przedszkole „Mały Bystrzak” zabiera każde dziecko w edukacyjną podróż, która pomaga mu wejść na kolejne progi życia.

W codziennej pracy stosujemy wiele elementów metod edukacyjno – rozwojowych:

 • metody W. Sherborne
 • metody Kniessów
 • metody globalnego czytania G. Domana
 • metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • metody Pedagogiki zabawy
 • Klanzy
 • metody M. Montressorii
 • metody C. Orffa

ZAJĘCIA W „MAŁYM BYSTRZAKU”

Podążając za potrzebami dzieci, w ofercie edukacyjnej naszego przedszkola znajdują się następujące zajęcia:

 • język angielski – zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu w formie nowatorskiej i oryginalnej zabawy, polegają na prowadzeniu gier językowych, zabaw, śpiewaniu piosenek, prowadzeniu mini-dialogów, zabaw ruchowych;
 • warsztaty plastyczne – prowadzone są w formie kreatywnych zajęć – przedszkolaki zapoznają się z różnorodnymi materiałami plastycznymi oraz metodami przetwarzania ich i wykorzystywania, staramy się, aby zajęcia te rozbudzały wyobraźnię dzieci i motywowały do przedstawienia własnej ekspresji; ponadto zajęcia te wpływają na rozwój motoryki małej, a więc przygotowanie do pisania, rozwój chwytu, prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego, kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 •  warsztaty taneczne – taniec pomaga poprawić koordynację ruchową, walczyć z wadami postawy, a także sprzyja rozwojowi wszechstronnej sprawności fizycznej, w tańcu dziecko wyzwala emocje, które nie zawsze da się ująć w słowa, a zabawy ruchowe w rytm muzyki są sposobem na zrozumienie i poznanie świata, zajęcia rytmiczno-ruchowe rozwijają słuch muzyczny oraz poczucie rytmu, kształtują koordynację słuchowo-ruchową, wpływają na rozwój motoryki dużej, która najefektywniej rozwija cały układ nerwowy – koordynację ruchową i koncentrację uwagi;

 

 •  zajęcia muzyczno-ruchowe – w wieku przedszkolnym szczególnie ważna jest obserwacja kształtowania postawy dziecka, w tym okresie bardzo często występują różnego rodzaju nieprawidłowości, dlatego ważne jest wyrabianie poprawnych nawyków kształtujących prawidłową postawę ciała, zajęcia odbywają się raz  w tygodniu w formie profilaktycznych, wzmacniających ćwiczeń, zabaw ruchowych oraz gier, specjalnie dopasowanych do wieku dzieci;

W „Małym Bystrzaku” jesteśmy świadomi, jakie wymagania stawia przed dziećmi współczesny świat i dlatego umiejętnie łączymy tradycyjne metody nauczania z osiągnięciami technologii informacyjnej. Podczas zajęć wykorzystujemy m.in.:

 •  monitor interaktywny, który pozwala zdobywać, rozszerzać i utrwalać zdobytą wiedzę w zakresie omawianej tematyki, ale i indywidualnych zainteresowań dzieci; przedszkolaki chętniej i dłużej koncentrują się na materiale, mają możliwości operowania elektronicznymi kartami pracy w innowacyjny sposób; kolejną zaletą pracy z monitorem jest bezpośrednia motywacja dziecka – dobrane programy oceniają postępy dzieci wyświetlając motywujące emotki; Smerfy z zerówki z radością uczą się literek, 5-latki ćwiczą pamięć i percepcję wzrokową, np. grając w memory, a najmłodsze Bystrzaki wykonują ćwiczenia wspierające wybrane obszary integracji sensorycznej;
 • projektor multimedialny, dzięki któremu wraz z Vipem – małym, sympatycznym pieskiem – przedszkolaki wyruszają w podróż dookoła świata, by poznać nowe miejsca, inne kultury i nieść pomoc potrzebującym.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole pełni wobec wszystkich dzieci funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące według wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.06.2016r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mający zapewnić im możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Określa również cele wychowania przedszkolnego oraz obszary działalności edukacyjnej przedszkola wraz z wiadomościami i umiejętnościami, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec tego etapu edukacyjnego.

Zachęcamy rodziców naszych wychowanków do zapoznania się z jej treścią.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE WG MEN

Naszą pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy głównie w oparciu o program „Kocham przedszkole”. Jest on aktualny i w pełni odpowiadający przepisom MEN, zgodny z obowiązującą podstawą programową.

Program „Kocham przedszkole” został przygotowany z myślą o dziecku. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe. Opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w Podstawie programowej.

W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.

Wszystkie grupy wiekowe w przedszkolu pracują w oparciu o podręcznik, który jest uzupełnieniem programu przedszkola. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci już od początku przygotowywane są do pracy z książką, do systematyczności, skupienia nad zadaniem, uwagi i cierpliwości. Ułatwia to pracę w ostatnim roku przedszkola, kiedy to realizowany jest roczny obowiązek przedszkolny i dzieci przygotowywane są do obowiązków szkolnych.