Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„MAŁY BYSTRZAK”
W ANDRYCHOWIE

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Przedszkole jest placówką niepubliczną.

2.        Przedszkole nosi nazwę Niepubliczne Przedszkole „Mały Bystrzak”, zwane w dalszej treści niniejszego statutu Przedszkolem.

3.        Siedziba przedszkola mieści się przy ul. Słowackiego 4e,
34 – 120 Andrychów.

4.        Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

a)„>  Konwencja Praw Dziecka z dnia 20.11.1989r. (Dz.U.1991r., Nr 120, poz.526)

b)      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

c)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

d)  Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2012r., Nr 0, poz.977.).

5.      Osobą prowadzącą jest Ewa Marczyńska zam. ul. Żwirki i Wigury 54a, 34-120 Andrychów, która jednocześnie pełni funkcję Dyrektora placówki.

6.   Prowadzenie Przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo – wychowawczej.

7.      Przedszkole prowadzone jest na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski w Andrychowie.

8.      Organem sprawującym nadzór nad przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

§2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1.         Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.

2.   Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone

w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

3.    Przedszkole między innymi:

a)        wspomaga indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;

b)        harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania;

c)        sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb

oraz możliwości przedszkola;

d)       wspomaga działania wychowawcze rodziców; wpływa na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowuje dzieci do nauki szkolnej.

4.         Przedszkole realizuje zadania, wynikające z powyższych celów w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b)        pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej poprzez współpracę z logopedą, psychologiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

c)        organizacja pracy dydaktyczno – wyrównawczej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dotyczy pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia).

d)       budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

e)        kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych   i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

f)         rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

g)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

h)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa

w zabawach i grach sportowych;

i)          budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

j)          wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

k)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

l)          zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

5.        Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

§3

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH ZADAŃ

1.         Organami przedszkola są:

a)        Dyrektor przedszkola

b)        Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

c)      Konsultant metodyczny.

 

2.      Zakres zadań Dyrektora Przedszkola:

a)         Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki.

b)        Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli – dokonuje nadzoru ich pracy.

c)         Kieruje polityką kadrową- zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych a także wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola.

d)        Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowymi.

e)         Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

f)         Koordynuje opiekę nad dziećmi.

g)        Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz higieny uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

h)        Pełni rolę arbitra w sprawach i sytuacjach konfliktowych.

i)          Zawiera umowy z Rodzicami lub Opiekunami dzieci o sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej nad dzieckiem przez Przedszkole.

j)          Ustala zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu łącznie z wyżywieniem.

k)        Reprezentuje placówkę na zewnątrz.

l)          Nadzoruje organizację imprez przedszkolnych.

m)      Organizuje oraz odpowiada za administracyjną obsługę przedszkola jak i zaopatrzenie. Ponadto prowadzi dokumentację administracyjną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

n)        Zarządza majątkiem przedszkola.

o)        Przeprowadza inwestycje w przedszkolu.

p)        Ustala plan finansowy.

q)        Zapewnia odpowiednie warunki do realizacji statutowych zadań przedszkola.

r)          W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego nauczyciel.

3.      Zakres zadań Rady Pedagogicznej

a)         Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

b)        Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy, jak również inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

c)         Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który  nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

d)        Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków.

e)         Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, także nauczycieli

i innych pracowników przedszkola.

f)       Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:

–          ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności,

–          analiza spraw bieżących,

–          podejmowanie uchwał

4.      Zakres zadań konsultanta metodycznego:

a)      sprawuje nadzór nad realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych placówki,

b)      diagnozuje potrzeby dzieci i nauczycieli, wspiera dyrektora przedszkola,

c)      opracowuje koncepcję pracy rady pedagogicznej,

d)     dzieli się wiedzą i doświadczeniem,

e)      inspiruje nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych,

f)       wspiera nauczycieli w opracowywaniu, doborze i adaptacji programów kształcenia,

g)      pomaga nauczycielom w kontaktach z rodzinami dzieci,

h)      współpracuje z instytucjami i organizacjami edukacyjnymi,

i)        swoje zadania realizuje poprzez: konsultacje zespołowe i indywidualne, warsztaty metodyczne, szkolenia rady pedagogicznej.

5.      Organy przedszkola ściśle ze sobą współpracują i wspólnie podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji na zasadzie akceptacji, wzajemnego zrozumienia i wspólnej troski o los dziecka i przedszkola, a przede wszystkim:

a)      wymieniają informacje o planowanym działaniu,

b)      wymieniają doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące działalności przedszkola,

c)      biorą czynny udział w funkcjonowaniu przedszkola i doskonaleniu jego pracy.

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania, podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

6.      Wszelkie spory między organami przedszkola rozwiązuje Dyrektor Placówki.

W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest Dyrektor, powołuje się zespół mediacyjny, składający się z jednego przedstawiciela każdego organu przedszkola, z tym że Dyrektor wyznacza swojego pełnomocnika. Zadaniem zespołu mediacyjnego jest doprowadzenie do porozumienia stron.

 

§4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

1.         Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w podobnym wieku.

2.         Grupa dzieci liczy maksymalnie 26 osób.

3.         Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

4.         Przedszkole funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 6:45-16:30, z wyjątkiem 2 maja, 24 grudnia, 31 grudnia i dni ustawowo wolnych od pracy.

5.         W czasie trwania roku szkolnego przedszkole może modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb bieżących.

6.         W przypadku, gdy łączna liczba dzieci w przedszkolu jest niższa niż 10 osób, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu placówki.

7.         Przedszkole zapewnia trzy posiłki dziennie.

8.         Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową. W skład opłaty wchodzi: opłata stała oraz wyżywienie.

9.         Wysokość opłaty stałej ustala Dyrektor Przedszkola.

10.     W przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do Przedszkola, nie zwalnia to rodziców od uiszczania opłaty stałej.

11.     W przypadku miesięcznego zalegania z opłatami przedszkolnymi, dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora.

12.     Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez Rodziców, Opiekunów lub Osobę pełnoletnią, upoważnioną pisemnie przez Rodziców. Osoba taka nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków.

13.     Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a)        pięć nowoczesnych, klimatyzowanych sal z własnymi łazienkami;

b)        dużą salę gimnastyczną o powierzchni 91 m2, posiadającą osobne szatnie  oraz toalety dla chłopców i dziewczynek, ponadto sala wyposażona jest w drabinki, lustra, sprzęt sportowy potrzebny do różnego rodzaju zajęć tj. rytmika, profilaktyka i korekcja wad postawy oraz różnych zajęć ruchowych;

c)        przestronną poczekalnię dla rodziców ze specjalnie przygotowanym kącikiem zabaw dla ich młodszych pociech nieuczęszczających jeszcze do przedszkola;

d)       szatnie dla dzieci;

e)        pokój dla pedagoga, psychologa i logopedy;

f)         taras wkomponowany w budynek, przystosowany pod zajęcia plastyczne na świeżym powietrzu;

14.     Dzieci mają możliwość korzystania z dużego ogrodu z pięknym, profesjonalnym placem zabaw .

15.     W godzinach popołudniowych dzieci z Przedszkola, jak i  spoza niego mogą skorzystać z szerokiego wachlarza zajęć edukacyjnych oraz sportowych, takich jak np. warsztaty językowe, taneczne, plastyczne, karate.

16.     Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci

§5

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW, WYCHOWANKÓW I RODZICÓW PRZEDSZKOLA

1. Nauczyciele

a)         Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno – prawną.

b)        Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie indywidualnych umów.

c)    W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym. Zatrudnieni specjaliści posiadają kwalifikacje zawodowe, właściwe do wykonywanych funkcji.

d)        Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wynik tej pracy.

e)         Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków, określonych i przyznanych przez Dyrektora oraz innych zadań niż wynikających z zakresu obowiązków, jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego.

f)         Nauczyciele są głównymi animatorami przedszkola, w związku z tym oczekuje się od nich:

–            dążenia do integralnego i wszechstronnego rozwoju osobowości;

–            rzetelnego, wynikającego z troski o dobro dziecka, realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych;

–            nawiązywania bliskiego i przyjaznego kontaktu z dziećmi;

–            prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji;

–            stosowania twórczych metod nauczania i wychowania;

–            prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania;

–            udziału w pracach Rady Pedagogicznej;

–            permanentnego podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych;

–            współpracy z rodzicami dzieci w sprawach dotyczących procesu wychowawczo-edukacyjnego i opiekuńczego;

–            dbałości o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;

–            inicjowania i organizowania imprez przedszkolnych;

g)        Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach  (zabawach) organizowanych przez przedszkole poza jego terenem oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

h)        Nauczyciel ma prawo do:

a)        wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego;

b)        opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.

i)          Zakres obowiązków dla poszczególnych pracowników sporządza Dyrektor Przedszkola.

j)          Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

2.      Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych:

a)      Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

3.    Prawa i obowiązki wychowanków:

a)         Do  przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5-6 lat.

b)        Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

c)         Dziecko ma prawo do:

–            pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości;

–            wzrastania w poczuciu miłości i zrozumienia;

–            właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

–            ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

–            poszanowania jego godności osobistej;

–            poszanowania własności;

–            życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;

–            akceptacji jego osoby;

–            uzyskiwania instrukcji i pomocy nauczyciela lub opiekuna we wszystkich sytuacjach życiowych;

–            zapoznania się z zasadami postępowania w przedszkolu we wszystkich sferach życia społeczności przedszkolnej.

d)        Do obowiązków dziecka w szczególności należą:

–            szanowanie swoich kolegów oraz wytworu ich pracy;

–            słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;

–            przestrzeganie ustalonych zasad w grupie;

–            okazywania szacunku nauczycielowi oraz innym osobom;

–            szanowanie poglądów i przekonań innych osób;

–            troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola;

–            nie oddalanie się od grupy;

–            zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji;

–            przebywanie pod stałą opieką wychowawcy;

–            utrzymywanie czystości i porządku na terenie przedszkola.

e)      Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora w przypadku, gdy rodzice lub prawni opiekunowie:

–            nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu przedszkola i obowiązujących w placówce procedur;

–            nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i umowie cywilno – prawnej;

–            zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;

–            nie zgłosili Dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni.

–            wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami(prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

f)         Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora w przypadku, gdy swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

g)         Nie uiszczenie opłaty za przedszkole przez jeden miesiąc jest równoznaczne z rezygnacją z usług przedszkola i powodem do skreślenia dziecka z ewidencji przedszkola.

h)        Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

4.    Prawa i obowiązki rodziców

a)      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

b)      Formą współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem dziecka.

c)      Rodzice mają prawo do:

–            uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka;

–             udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez przedszkole;

–            zapoznanie się z podstawą programową wychowania przedszkolnego;

–            uzyskiwania  porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz o  sposobach udzielania dziecku wsparcia;

–            wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,

bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci

oraz pozycji społecznej lub materialnej;

–            otrzymywania jasno sprecyzowanych zasad rozliczeń finansowych z przedszkolem.

d)     Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

–            zapoznanie się ze statutem przedszkola oraz respektowanie jego postanowień;

–            respektowanie postanowień Rady Pedagogicznej;

–            współpraca z przedszkolem w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych;

–            terminowe uiszczanie czesnego;

–            czytanie zamieszczonych wiadomości na tablicy informacyjnej oraz bieżące śledzenie informacji widniejących na stronie internetowej ( w panelu rodzica );

–            kontakt telefoniczny wynikający z bieżących wydarzeń;

–            przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców, opiekunów

lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo);

–            przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych;

–            informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji dziecka zarówno fizycznej, jak i psychicznej;

–            uczestniczenie w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie  wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych.

5.      Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci odbywa się poprzez:

a)      zebrania grupowe z rodzicami, organizowane w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym,

b)       konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami, logopedą, psychologiem,

c)      zajęcia otwarte dla rodziców,

d)     udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

 

§6

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1.      Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy  rodzicami (prawnymi opiekunami) a Dyrektorem.

2.    Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron (z pisemnym miesięcznym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca), jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

3.    Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami).

 

§7

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA:

1.         Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą z:

a)      opłat rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola (czesne). Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców jest ustalana w umowie;

b)      dotacji z budżetu gminy Andrychów;

c)      środków własnych przeznaczonych na działalność przedszkola przez osobę prowadzącą.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dyrektora placówki, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.

2.         Zmiany w niniejszym statucie następują po przygotowaniu przez Radę Pedagogiczną projektu zmian i zatwierdzeniu go przez Dyrektora Przedszkola.

3.   Regulaminy działalności uchwalone poprzez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4.         W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.