Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„MAŁY BYSTRZAK”
W ANDRYCHOWIE

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
 2. Przedszkole nosi nazwę Niepubliczne Przedszkole „Mały Bystrzak”, zwane w dalszej treści niniejszego statutu Przedszkolem.
 3. Siedziba przedszkola mieści się przy ul. Słowackiego 4e,
  34 – 120 Andrychów.
 4. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:
 • Konwencja Praw Dziecka z dnia 20.11.1989r. (Dz.U.1991r., Nr 120, poz.526)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. 1915 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 356 z 2017 r. z późniejszymi zmianami).
 1. Osobą prowadzącą jest Ewa Marczyńska zam. ul. Żwirki i Wigury 54a, 34-120 Andrychów, która jednocześnie pełni funkcję Dyrektora placówki.
 2. Prowadzenie Przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo – wychowawczej.
 3. Przedszkole prowadzone jest na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski w Andrychowie.
 4. Organem sprawującym nadzór nad przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

§2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 1. Przedszkole między innymi:
 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
  i możliwościami rozwojowymi;
 • harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości przedszkola;
 • wspomaga działania wychowawcze rodziców; wpływa na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowuje dzieci do nauki szkolnej.
 1. Przedszkole realizuje zadania, wynikające z powyższych celów w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej poprzez współpracę z logopedą, psychologiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • organizacja pracy dydaktyczno – wyrównawczej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dotyczy pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia).
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 

 

§3

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH ZADAŃ

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor przedszkola,
 • Wicedyrektor,
 • Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 1. Zakres zadań Dyrektora Przedszkola:
 • Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli – dokonuje nadzoru ich pracy.
 • Kieruje polityką kadrową- zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych a także wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola.
 • Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowymi.
 • Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 • Koordynuje opiekę nad dziećmi.
 • Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz higieny uczniom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 • Pełni rolę arbitra w sprawach i sytuacjach konfliktowych.
 • Zawiera umowy z Rodzicami lub Opiekunami dzieci o sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej nad dzieckiem przez Przedszkole.
 • Ustala zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu łącznie z wyżywieniem.
 • Reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 • Nadzoruje organizację imprez przedszkolnych.
 • Organizuje oraz odpowiada za administracyjną obsługę przedszkola jak i zaopatrzenie. Ponadto prowadzi dokumentację administracyjną i finansową zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 • Zarządza majątkiem przedszkola.
 • Przeprowadza inwestycje w przedszkolu.
 • Ustala plan finansowy.
 • Zapewnia odpowiednie warunki do realizacji statutowych zadań przedszkola.
 • W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Wicedyrektor.
 1. Zakres zadań Wicedyrektora:
 • kształtuje atmosferę twórczej pracy w przedszkolu, życzliwości i zgodnego współdziałania,
 • jest bezpośrednim przełożonym, z uprawnienia dyrektora, dla nauczycieli,
 • podczas nieobecności w pracy dyrektora przedszkola przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami,
 • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola,
 • organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli,
 • sprawuje nadzór nad realizacją podstawy programowej przez nauczycieli,
 • prowadzi obserwacje zajęć, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, wydaje zalecenia pokontrolne oraz egzekwuje ich wykonanie,
 • prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
 • prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej (dzienników lekcyjnych, dzienników nauczania indywidualnego, planów dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę).
 1. Zakres zadań Rady Pedagogicznej
 • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 • Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy, jak również inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 • Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 • Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków.
 • Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:
 • ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności,
 • analiza spraw bieżących,
 • podejmowanie uchwał.
 1. Organy przedszkola ściśle ze sobą współpracują i wspólnie podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji na zasadzie akceptacji, wzajemnego zrozumienia i wspólnej troski
  o los dziecka i przedszkola, a przede wszystkim:
 • wymieniają informacje o planowanym działaniu,
 • wymieniają doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące działalności przedszkola,
 • biorą czynny udział w funkcjonowaniu przedszkola i doskonaleniu jego pracy.

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania, podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozwiązuje Dyrektor Placówki.

W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest Dyrektor, powołuje się zespół mediacyjny, składający się z jednego przedstawiciela każdego organu przedszkola, z tym że Dyrektor wyznacza swojego pełnomocnika. Zadaniem zespołu mediacyjnego jest doprowadzenie do porozumienia stron.

 §4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w podobnym wieku.
 2. Grupa dzieci liczy maksymalnie 26 osób.
 3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 4. Przedszkole funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 6:45-16:30, z wyjątkiem 2 maja, 24 grudnia, 31 grudnia i dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. W czasie trwania roku szkolnego przedszkole może modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb bieżących.
 6. W przypadku, gdy łączna liczba dzieci w przedszkolu jest niższa niż 10 osób, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu placówki.
 7. Przedszkole zapewnia trzy posiłki dziennie.
 8. Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową. W skład opłaty wchodzi: opłata stała oraz wyżywienie.
 9. Wysokość opłaty stałej ustala Dyrektor Przedszkola.
 10. W przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do Przedszkola, nie zwalnia to rodziców od uiszczania opłaty stałej.
 11. W przypadku miesięcznego zalegania z opłatami przedszkolnymi, dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora.
 12. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez Rodziców, Opiekunów lub Osobę pełnoletnią, upoważnioną pisemnie przez Rodziców. Osoba taka nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków.
 13. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 • trzy nowoczesne, klimatyzowane sale z własnymi łazienkami;
 • dużą salę gimnastyczną o powierzchni 91 m2, posiadającą osobne szatnie oraz toalety dla chłopców i dziewczynek, ponadto sala wyposażona jest w drabinki, lustra, sprzęt sportowy potrzebny do różnego rodzaju zajęć tj. rytmika, profilaktyka i korekcja wad postawy oraz różnych zajęć ruchowych;
 • przestronną poczekalnię dla rodziców ze specjalnie przygotowanym kącikiem zabaw dla ich młodszych pociech nieuczęszczających jeszcze do przedszkola;
 • szatnie dla dzieci;
 • pokój dla pedagoga, psychologa i logopedy;
 1. Dzieci mają możliwość korzystania z dużego ogrodu z pięknym, profesjonalnym placem zabaw.
 2. W godzinach popołudniowych dzieci z Przedszkola, jak i spoza niego mogą skorzystać z szerokiego wachlarza zajęć edukacyjnych oraz sportowych, takich jak np. warsztaty językowe, taneczne, plastyczne, robotyka.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

§5

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW, WYCHOWANKÓW I RODZICÓW PRZEDSZKOLA

 1. Prawa i obowiązki nauczycieli:
 • Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu
  o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno – prawną.
 • Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie indywidualnych umów.
 • W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym. Zatrudnieni specjaliści posiadają kwalifikacje zawodowe, właściwe do wykonywanych funkcji.
 • Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wynik tej pracy.
 • Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków, określonych i przyznanych przez Dyrektora oraz innych zadań niż wynikających
  z zakresu obowiązków, jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego.
 • Nauczyciele są głównymi animatorami przedszkola, w związku z tym oczekuje się
  od nich:
 1. dążenia do integralnego i wszechstronnego rozwoju osobowości;
 2. rzetelnego, wynikającego z troski o dobro dziecka, realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych;
 3. nawiązywania bliskiego i przyjaznego kontaktu z dziećmi;
 4. prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji;
 5. stosowania twórczych metod nauczania i wychowania;
 6. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania;
 7. udziału w pracach Rady Pedagogicznej;
 8. permanentnego podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych;
 9. współpracy z rodzicami dzieci w sprawach dotyczących procesu wychowawczo-edukacyjnego i opiekuńczego;
 10. dbałości o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;
 11. inicjowania i organizowania imprez przedszkolnych;
 • Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez przedszkole poza jego terenem oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 • Nauczyciel ma prawo do:
 1. wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego;
 2. opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.
 • Zakres obowiązków dla poszczególnych pracowników sporządza Dyrektor Przedszkola.
 • Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

 

 1. Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych:

 

 • Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
 1. Prawa i obowiązki wychowanków:
 • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5-6 lat.
 • Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 • Dziecko ma prawo do:
 1. pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości;
 2. wzrastania w poczuciu miłości i zrozumienia;
 3. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
 4. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 5. poszanowania jego godności osobistej;
 6. poszanowania własności;
 7. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
 8. akceptacji jego osoby;
 9. uzyskiwania instrukcji i pomocy nauczyciela lub opiekuna we wszystkich sytuacjach życiowych;
 10. zapoznania się z zasadami postępowania w przedszkolu we wszystkich sferach życia społeczności przedszkolnej.
 • Do obowiązków dziecka w szczególności należą:
 1. szanowanie swoich kolegów oraz wytworu ich pracy;
 2. słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;
 3. przestrzeganie ustalonych zasad w grupie;
 4. okazywania szacunku nauczycielowi oraz innym osobom;
 5. szanowanie poglądów i przekonań innych osób;
 6. troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola;
 7. nie oddalanie się od grupy;
 8. zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji;
 9. przebywanie pod stałą opieką wychowawcy;
 10. utrzymywanie czystości i porządku na terenie przedszkola.
 • Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora w przypadku, gdy rodzice lub prawni opiekunowie:
 1. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu przedszkola i obowiązujących w placówce procedur;
 2. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących
  w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i umowie cywilno – prawnej;
 3. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;
 4. nie zgłosili Dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni;
 5. wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami(prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
 • Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora w przypadku, gdy swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.
 • Nieuiszczenie opłaty za przedszkole przez jeden miesiąc jest równoznaczne
  z rezygnacją z usług przedszkola i powodem do skreślenia dziecka z ewidencji przedszkola.
 • Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.
 1. Prawa i obowiązki rodziców:
 • Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 • Formą współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem dziecka.
 • Rodzice mają prawo do:
 1. uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka;
 2. udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez przedszkole;
 3. zapoznanie się z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
 4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz o  sposobach udzielania dziecku wsparcia;
 5. wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej lub materialnej;
 6. otrzymywania jasno sprecyzowanych zasad rozliczeń finansowych z przedszkolem.
 • Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 1. zapoznanie się ze statutem przedszkola oraz respektowanie jego postanowień;
 2. respektowanie postanowień Rady Pedagogicznej;
 3. współpraca z przedszkolem w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych;
 4. terminowe uiszczanie czesnego;
 5. czytanie zamieszczonych wiadomości na tablicy informacyjnej oraz bieżące śledzenie informacji widniejących na stronie internetowej (w panelu rodzica);
 6. kontakt telefoniczny wynikający z bieżących wydarzeń;
 7. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców, opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo);
 8. przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych;
 9. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji dziecka zarówno fizycznej, jak i psychicznej;
 10. uczestniczenie w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych.
 1. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci odbywa się poprzez:
 • zebrania grupowe z rodzicami, organizowane w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami, logopedą, psychologiem,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

 

§6

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a Dyrektorem.
 2. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron (z pisemnym miesięcznym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca), jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.
 3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami).

 

§7

 SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA:

 1. Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą z:
 • opłat rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola (czesne). Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców jest ustalana w umowie;
 • dotacji z budżetu gminy Andrychów;
 • środków własnych przeznaczonych na działalność przedszkola przez osobę prowadzącą.

 

§8

NAUCZANIE ZDALNE

 1. Dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
 • zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia
  z uczniami, zagrażającej zdrowiu dzieci,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.
 1. Nauczyciele są wówczas zobowiązani do:
 • kontaktu telefonicznego, e-mailowego, przez grupy utworzone na Facebooku bądź
  w aplikacji Messenger z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka,
 • przesyłania propozycji zadań dydaktycznych zgodnych z obowiązującą Podstawą Programową i wybranym Programem Wychowania Przedszkolnego,
 • wysyłania zadań do godziny 9:00 każdego dnia w którym placówka jest objęta czasowym zamknięciem,
 • wspomaganie rodziców przez kontakt pośredni w realizowaniu zadań dydaktycznych,
 • przesyłanie propozycji zabaw, gier, audiobooków, stron internetowych, filmów edukacyjnych i innych zgodnych z tematem zajęć.
 1. Nauczyciel ma prawo prosić o potwierdzenie przez rodziców, opiekunów prawnych uczestnictwa dziecka w zajęciach poprzez fotorelację, bądź inną formę.
 2. Rodzice mają prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia (po wcześniejszym ustaleniu konkretnego terminu, dogodnego dla dwóch stron) w celu omówienia właściwego procesu kształcenia.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dyrektora placówki, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.
 2. Zmiany w niniejszym statucie następują po przygotowaniu przez Radę Pedagogiczną projektu zmian i zatwierdzenia go przez Dyrektora Przedszkola.
 3. Regulaminy działalności uchwalone poprzez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.