Statut

STATUT
Klubu Malucha
„BYSTRZACZEK”
W ANDRYCHOWIE

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub Malucha „Bystrzaczek”, zwany dalej Klubem, jest prywatną placówką opieki nad dziećmi.
 2. Siedziba Klubu mieści się przy ul. Słowackiego 4e w Andrychowie (34-120).
 3. Klub działa na podstawie:
 • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2379),
 • wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Andrychowa,
 • niniejszego Statutu,
 • Regulaminu Organizacyjnego.
 1. Osobą prowadzącą jest Ewa Marczyńska zam. ul. Żwirki i Wigury 54a, 34-120 Andrychów, która jednocześnie pełni funkcję Dyrektora placówki.
 2. Organem sprawującym nadzór nad Klubem jest Burmistrz Miasta Andrychów.

 

§2

CELE I ZADANIA KLUBU ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

 1. Klub dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy. Są to w szczególności:
 • opieka nad dziećmi w wieku od ukończonego 1,5 roku do lat 3 (w szczególnych przypadkach do lat 4), w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • zajęcia opiekuńczo‐wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny właściwe do wieku dziecka.
 1. Wynikające z powyższych celów zadania Klub realizuje w następujący sposób:
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym
  i zdrowym środowisku,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności – szczególnie podczas posiłków, korzystaniu z toalety, ubierania i rozbierania się, itp.,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
 • tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej
  i ruchowej,
 • stwarzanie sytuacji do bezpośredniej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, troska o stan zdrowia
  i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka,
 • troska o rozwój umysłowy dziecka,
 • kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia
  i współdziałania w gronie rówieśników,
 • współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze m. in. poprzez konsultacje oraz rozmowy indywidualne z Dyrektorem i opiekunami.

 

§3

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLUBU

 1. Do Klubu przyjmowane są dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat.
 2. Rekrutacja trwa cały rok – w miarę wolnych miejsc.
 3. Przy braku wolnych miejsc dziecko wpisywane jest na listę rezerwową, która jest rozpatrywana w miarę zwalniania się miejsc.
 4. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i uiszczenie opłaty wpisowej.
 5. Przyjęcie dziecka do Klubu następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a Dyrektorem.
 6. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron (z pisemnym miesięcznym wypowiedzeniem
  z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca) jest jednoznaczne
  ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków Klubu.

 

§4

ZASADY USTALANIA OPŁAT

 1. Pobyt dziecka w Klubie jest odpłatny.
 2. Opłata składa się z dwu członów: opłaty stałej (czesnego), nie podlegającej zwrotowi ani zmniejszeniu w przypadku choroby lub urlopowania dziecka oraz opłaty za wyżywienie, której wyliczenie następuje poprzez przemnożenie wartości stawki żywieniowej i ilości dni roboczych w danym miesiącu.
 3. Wysokość opłaty stałej ustala Dyrektor w oparciu o analizę kosztów utrzymania placówki.
 4. Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest w oparciu o stawki podane przez współpracującą z Klubem firmę przygotowującą posiłki dla dzieci.
 5. Opłata za wyżywienie podlega odliczeniu wyłącznie w sytuacji, gdy Rodzic/Opiekun prawny poinformuje Klub o nieobecności dziecka – najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.

 

§5

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ KLUBU

 1. Środki finansowe przeznaczone na działalność Klubu pochodzą z:
 • opłat rodziców dzieci uczęszczających do Klubu (czesne, którego wysokość ustalona jest w umowie);
 • dotacji z budżetu gminy Andrychów;
 • środków własnych przeznaczonych na działalność Klubu przez osobę prowadzącą.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Dyrektor w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianami w przepisach prawa.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2018.