Statut

STATUT
Zespołu Klubów Malucha
„BYSTRZACZEK”
W ANDRYCHOWIE

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zespół Klubów Malucha „Bystrzaczek”, zwany dalej Klubem, jest prywatną placówką
opieki nad dziećmi.
2. Siedziba Klubu mieści się przy ul. Słowackiego 4e w Andrychowie (34-120).
3. Klub działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011
Nr 45 poz. 235 z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie
musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2379),
3) wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza
Andrychowa,
4) niniejszego Statutu,
5) Regulaminu Organizacyjnego.
4. Osobą prowadzącą jest Ewa Marczyńska zam. ul. Żwirki i Wigury 54a, 34-120 Andrychów,
która jednocześnie pełni funkcję Dyrektora placówki.
5. Organem sprawującym nadzór nad Klubem jest Burmistrz Miasta Andrychów.

§2

CELE I ZADANIA KLUBU ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

1. Klub dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy. Są to
w szczególności:
1) opieka nad dziećmi w wieku od ukończonych 15 miesięcy do lat 3 (w szczególnych
przypadkach od 12 miesięcy do lat 4), w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych,
2) właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) zajęcia opiekuńczo‐wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój
psychomotoryczny właściwe do wieku dziecka.
2. Wynikające z powyższych celów zadania Klub realizuje w następujący sposób:
1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym
i zdrowym środowisku,
2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, troska o zapewnienie równych
szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności – szczególnie podczas posiłków,
korzystaniu z toalety, ubierania i rozbierania się, itp.,
4) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania
własnych myśli i przeżyć,
5) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
6) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej
i ruchowej,
7) stwarzanie sytuacji do bezpośredniej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu
przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, troska o stan zdrowia
i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki,
8) wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka,
9) troska o rozwój umysłowy dziecka,
10) kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia
i współdziałania w gronie rówieśników,
11) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą
i wspierającą działania wychowawcze m. in. poprzez konsultacje oraz rozmowy
indywidualne z Dyrektorem i opiekunami.

§3

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLUBU

1. Do Klubu przyjmowane są dzieci w wieku od 15 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach od
12 miesięcy) do 3 lat (w szczególnych przypadkach do lat 4).
2. Rekrutacja trwa cały rok – w miarę wolnych miejsc.
3. Przy braku wolnych miejsc dziecko wpisywane jest na listę rezerwową, która jest
rozpatrywana w miarę zwalniania się miejsc.
4. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i uiszczenie
opłaty wpisowej.
5. Przyjęcie dziecka do Klubu następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej
pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a Dyrektorem.
6. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron (z pisemnym miesięcznym wypowiedzeniem
z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca) jest jednoznaczne
ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków Klubu.

§4

ZASADY USTALANIA OPŁAT

1. Pobyt dziecka w Klubie jest odpłatny.
2. Opłata składa się z dwu członów: opłaty stałej (czesnego), nie podlegającej zwrotowi ani
zmniejszeniu w przypadku choroby lub urlopowania dziecka oraz opłaty za wyżywienie,
której wyliczenie następuje poprzez przemnożenie wartości stawki żywieniowej i ilości dni
roboczych w danym miesiącu.
3. Wysokość opłaty stałej ustala Dyrektor w oparciu o analizę kosztów utrzymania placówki.
4. Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest w oparciu o stawki podane przez współpracującą
z Klubem firmę przygotowującą posiłki dla dzieci.
5. Opłata za wyżywienie podlega odliczeniu wyłącznie w sytuacji, gdy Rodzic/Opiekun prawny
poinformuje Klub o nieobecności dziecka – najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.

§5

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ KLUBU

1. Środki finansowe przeznaczone na działalność Klubu pochodzą z:
1) opłat rodziców dzieci uczęszczających do Klubu (czesne, którego wysokość ustalona jest
w umowie);
2) dotacji z budżetu gminy Andrychów i innych dofinansowań;
3) środków własnych przeznaczonych na działalność Klubu przez osobę prowadzącą.

2. Rodzic/Opiekun prawny może ubiegać się o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w klubie
malucha zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. Zasadniczo, po przyznaniu
dofinansowania i jego wpłynięciu na konto Klubu, kwota dofinansowania zostanie bez
zbędnej zwłoki przelana na konto Rodzica/Opiekuna prawnego, z którego są wnoszone opłaty
z tytułu pobytu dziecka w klubie. W indywidualnych przypadkach, po ustaleniu z Dyrekcją,
płatność z tytułu czesnego może zostać pomniejszona o kwotę otrzymanej dotacji.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Dyrektor w związku z potrzebami organizacyjnymi
lub zmianami w przepisach prawa.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Statut wchodzi w życie z dniem 01.04.2022.